Ιστορικό

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών ιδρύθηκε το 1988 με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο Β΄ τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθ. 84/15-2-1988. Η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του Α.Ν. 1362/1949 και του Ν. 415/1976. 
Η νομική της μορφή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από το οποίο εποπτεύεται και χρηματοδοτείται. Διοικείται από Εφορευτικό Συμβούλιο με τριετή θητεία το οποίο διορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 
Ο πυρήνας της πρώτης συλλογής των βιβλίων δημιουργήθηκε με τη δωρεά 3000 βιβλίων από τον εκπολιτιστικό σύλλογο Γρεβενών και με δωρεές από διάφορους φορείς όπως το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και από μεμονωμένους δωρητές φίλους της Βιβλιοθήκης. Σήμερα η συμπλήρωση των συλλογών γίνεται με αγορές του έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού, διαδικασία που αποτελεί τον κύριο τρόπο ενημέρωσης και εμπλουτισμού των. 
Η Βιβλιοθήκη με την ίδρυσή της στεγάστηκε προσωρινά και για τρία χρόνια σε αίθουσα του Δήμου Γρεβενών. Το 1992 μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό κτήριο και το 2001 μεταστεγάστηκε στη σημερινή της θέση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Γρεβενών.  
Την τελευταία τριετία η Βιβλιοθήκη έλυσε το θέμα του χώρου που ήταν πρωταρχικό και προσπαθεί να αναβαθμίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες στο αναγνωστικό κοινό. Οι συλλογές της περιλαμβάνουν σήμερα 28.000 τόμους βιβλίων και μεγάλο αριθμό οπτικοακουστικού υλικού. Τα μέλη της είναι αρκετά και καλύπτουν όλες τις ηλικίες ακόμη και νήπια. 
Παράλληλα η Βιβλιοθήκη μας συμμετέχει στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης με διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Διοργανώνει ομιλίες, παρουσιάσεις βιβλίων, προβάλλει την τοπική ιστορία και τον τοπικό πολιτισμό.
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες του ανθρώπου στον 21ο αιώνα με την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών όλων των πολιτών ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, οικονομική και κοινωνική κατάσταση. 
Οι συλλογές της Βιβλιοθήκης καλύπτουν αντιπροσωπευτικά όλο το φάσμα της γνώσης. Εμπλουτίζονται κάθε χρόνο με νέες εκδόσεις, με αποτέλεσμα να είμαστε σε θέση να καλύψουμε σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες των αναγνωστών μας. 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών διαθέτει τα εξής τμήματα:
Κεντρικό βιβλιοστάσιο 

Κέντρο Πληροφόρησης
Παιδική Βιβλιοθήκη 
Αναγνωστήριο 
Κινητή Βιβλιοθήκη 

Σκοποί και Στόχοι
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών προσπαθεί να γίνει πολιτιστικός πυρήνας του νομού μας. 

Η Βιβλιοθήκη μας για πρώτη φορά έχει πράγματι τη δυνατότητα να συμφιλιώσει μέσα από το βιβλίο και την τεχνολογία τη γνώση με τον πολιτισμό με στόχο την προετοιμασία όλων των πολιτών για την κοινωνία της Πληροφορίας. Σήμερα το όραμά μας προχωρεί στη δημιουργία της Βιβλιοθήκης του μέλλοντος. 
Στοχεύουμε: 
Στη συγκρότηση μιας πλήρους και ενημερωμένης συλλογής από έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό που να καλύπτει όλο το φάσμα της ανθρώπινης γνώσης. 

Στην ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών στη Βιβλιοθήκη ανεξάρτητα από κοινωνική, οικονομική, θρησκευτική, φυλετική κατάσταση. 
Στη δημιουργία προϋποθέσεων που θα στηρίζουν τις νέες εκπαιδευτικές τάσεις όπως είναι η έρευνα, η αναζήτηση, η χρήση των πολυμέσων με απώτερο στόχο τη συγκρότηση μιας κοινωνίας νέων αναγνωστών . 
Στην παροχή πληροφοριών για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών. 
Στην παροχή υλικού για ενημέρωση, διασκέδαση, πληροφόρηση, επιμόρφωση με στόχο την προετοιμασία των πολιτών για τη δια βίου εκπαίδευση. 
Στην παροχή εκείνων των μέσων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στη γνώση και την εισαγωγή στην κοινωνία της πληροφορίας. 
Στην ενεργό συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής της καθώς και σε ζωτικά κοινωνικά ζητήματα. 
Στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την ανύψωση του πνευματικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής της. 
Στην παρακολούθηση και εφαρμογή όλων των εξελίξεων της τεχνολογίας για την καλύτερη, εγκυρότερη και γρηγορότερη προσφορά υπηρεσιών στους αναγνώστες. 
Στη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων για την πρόσβαση σε διάφορες πηγές πληροφόρησης.