Κινητή Βιβλιοθήκη

Η μορφολογία του εδάφους, το ακτινωτό οδικό δίκτυο , οι μακρινές αποστάσεις από την πόλη των Γρεβενών, αλλά και από τα άλλα αστικά κέντρα των όμορων Νόμων, κράτησαν παρά πολλές περιοχές μας σε μια ιδιόμορφη απομόνωση. Περιοχές που η σύγχρονη βιβλιογραφία, η γνώση, η νέα τεχνολογία της πληροφόρησης, η έρευνα, η αναζήτηση , η σύνδεση μέσω των βιβλίων και του internet δεν μπορούσαν να φτάσουν. Έτσι διαμορφωνόταν καθημερινά μια κατάσταση αποενσωμάτωσης και απομόνωσης των περιοχών.
Η πολιτεία όμως, διαμόρφωσε τους όρους να αρθεί αυτή η ιδιαιτερότητα με την εκπόνηση του έργου " Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες" και το ενέταξε στις χρηματοδοτήσεις του Γ΄Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Έτσι βιβλία , δορυφορικό interenet , οπτικοακουστικά μέσα ταξιδεύουν πάνω στους τέσσερις τροχούς ενός υπερσύγχρονου βιβλιοαυτοκινήτου και στα πιο απομακρυσμένα σχολεία της ευρύτερης περιοχής ευθύνης της Βιβλιοθήκης μας.
Με αυτόν τον τρόπο στηρίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και οι ανάγκες ενημέρωσης και μόρφωσης, διαμορφώνοντας προϋποθέσεις ένταξης και ενσωμάτωσης στο οικονομικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της υπόλοιπης χώρας, αμβλύνοντας τις αποστάσεις και απαλείφοντας τις ιδιαιτερότητες.
Εν κατακλείδι, με την Κινητή μας Βιβλιοθήκη, υποστηρίζεται το έργο των εκπαιδευτικών, για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων, διευκολύνεται η ατομική μάθηση, η έρευνα, η αναζήτηση, η σύνθεση μέσω των βιβλίων, του internet και των οπτικοακουστικών μέσων. Αναπτύσσεται στους μαθητές η δεξιότητα εντοπισμού αξιολόγησης και χρήσης της πληροφορίας και προσφέρεται η δυνατότητα σ' όλους τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών να έρθουν σε επαφή με το βιβλίο και την νέα τεχνολογία της πληροφορίας.